CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje organów CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki w Warszawie wynikają z zapisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i są określone w Statucie Szkoły.

Kompetencje poszczególnych pracowników zostały określone w:

- Statucie Szkoły,

- Regulaminie organizacyjnym Szkoły,

- Zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

Kompetencje Dyrektora Szkoły (STATUT SZKOŁY ROZDZIAŁ II §9.1.):

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

6) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

13) skreślanie ucznia z listy uczniów,

14) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

15) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

19) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

20) organizowanie uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym;

21) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

22) ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

23) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych,

24) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

25) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,

26) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

27) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych,

28) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały.

29) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

30) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

31) powierzanie stanowiska wicedyrektora, a także odwoływanie z tego stanowiska,

32) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

33) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

34) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,

35) sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole,

36) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

37) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

38) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

39) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

40) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

41) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

42) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

43) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem;

44) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Kompetencje Rady Pedagogicznej (STATUT SZKOŁY ROZDZIAŁ III §13.1.):

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

7) Opiniowanie:

- organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- projektu planu finansowego szkoły,

- wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Burmistrza, odznaczeń i innych wyróżnień,

- propozycji Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- propozycji Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole,

- programów nauczania zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,

- podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

- powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

- powierzenia innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk,

8) zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;

9) uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;

10) przygotowanie projektu zmian Statutu szkoły i uchwalanie jego zmiany lub uchwalenie Statutu,

11) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

12) wejście w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

13) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców (STATUT SZKOŁY ROZDZIAŁ IV §17.1.)

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności Statutowej szkoły,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły,

4) możliwość przekazywania Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły,

5) opiniowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły oraz projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin,

7) organizowanie różnych form bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej działalności szkoły i poprawianiu warunków jej funkcjonowania.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego (STATUT SZKOŁY ROZDZIAŁ V §19.2.):

1) zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

4) wybór nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

 
 
Wprowadził Kirsz Norbert (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Aktualizujący Kirsz Norbert (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Zatwierdzający Sacewicz Włodzimierz (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2021
Liczba odwiedzin: 213